ප්රවර්ගය ගෙවතු ඉරා දැමීම

ඔබේ උද්යානය සඳහා ගවේෂණ යන්ත්රයක් තෝරා ගැනීම සඳහා උපදෙස්
ගෙවතු ඉරා දැමීම

ඔබේ උද්යානය සඳහා ගවේෂණ යන්ත්රයක් තෝරා ගැනීම සඳහා උපදෙස්

නවීන ගිම්හාන නිවැසියන් සියලු වර්ගවල රසායනික පොහොර භාවිතා කිරීමට පුරුදුවී ඇත, නමුත් ඒ වෙනුවට මුදල් වියදම් කිරීම හා ඔවුන්ගේ සෞඛ්යයට හානි කිරීමට, ඒ වෙනුවට ඔබ ස්වාභාවික ශාක සඳහා එවැනි හියුමස් අස්වැන්න හැක. එය වෙබ් අඩවියේ එකතු කර ඇති "කසළ" වලින් ලබාගත හැකිය. තණ කොළ හා අතු සඳහා උගුර ඉවත් කිරීම සඳහා වියළි මල්, කොළ සහ ශාඛා මෙන්ම මිදි වැල සහ මිදි කපා කප්පාදු කිරීම සඳහා විශිෂ්ට පොහොර බවට පත්විය යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
ගෙවතු ඉරා දැමීම

ඔබේ උද්යානය සඳහා ගවේෂණ යන්ත්රයක් තෝරා ගැනීම සඳහා උපදෙස්

නවීන ගිම්හාන නිවැසියන් සියලු වර්ගවල රසායනික පොහොර භාවිතා කිරීමට පුරුදුවී ඇත, නමුත් ඒ වෙනුවට මුදල් වියදම් කිරීම හා ඔවුන්ගේ සෞඛ්යයට හානි කිරීමට, ඒ වෙනුවට ඔබ ස්වාභාවික ශාක සඳහා එවැනි හියුමස් අස්වැන්න හැක. එය වෙබ් අඩවියේ එකතු කර ඇති "කසළ" වලින් ලබාගත හැකිය. තණ කොළ හා අතු සඳහා උගුර ඉවත් කිරීම සඳහා වියළි මල්, කොළ සහ ශාඛා මෙන්ම මිදි වැල සහ මිදි කපා කප්පාදු කිරීම සඳහා විශිෂ්ට පොහොර බවට පත්විය යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න