ප්රවර්ගය වාමන ඇපල් වර්ග

වාමන ඇපල් ප්‍රභේද: විස්තරය සහ රැකවරණය
වාමන ඇපල් වර්ග

වාමන ඇපල් ප්‍රභේද: විස්තරය සහ රැකවරණය

වාමන ඇපල් ගස් බිම් කොටසෙහි සිටුවීමේ වාසි ඉතා පැහැදිලිය. ඔවුන් අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා අතර ඔබට විශාල භෝග ප්‍රමාණයක් ලබා දිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, වාමන ඇපල් ගස් වලට ඔවුන්ගේම ලක්ෂණ සහ රැකවරණ අවශ්‍යතා ඇති අතර ඒවා Gardeners දැන සිටිය යුතුය. වාමන ඇපල් ගස් පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු, අපි මෙම ලිපිය ඔබ සමඟ බෙදා ගනිමු.

තව දුරටත් කියවන්න
වාමන ඇපල් වර්ග

වාමන ඇපල් ප්‍රභේද: විස්තරය සහ රැකවරණය

වාමන ඇපල් ගස් බිම් කොටසෙහි සිටුවීමේ වාසි ඉතා පැහැදිලිය. ඔවුන් අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්නා අතර ඔබට විශාල භෝග ප්‍රමාණයක් ලබා දිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, වාමන ඇපල් ගස් වලට ඔවුන්ගේම ලක්ෂණ සහ රැකවරණ අවශ්‍යතා ඇති අතර ඒවා Gardeners දැන සිටිය යුතුය. වාමන ඇපල් ගස් පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු, අපි මෙම ලිපිය ඔබ සමඟ බෙදා ගනිමු.
තව දුරටත් කියවන්න