ප්රවර්ගය මැද පටිය සඳහා පෙයාර්ස්

පෙයාර්ස්: මැද මංතීරුවේ සිටුවීමට සුදුසු කුමන වර්ගද?
මැද පටිය සඳහා පෙයාර්ස්

පෙයාර්ස්: මැද මංතීරුවේ සිටුවීමට සුදුසු කුමන වර්ගද?

පෙයාර්ස් - ඉතා රසවත් හා ඉස්ම සහිත පලතුරක් වන අතර එය අපගේ අක්ෂාංශ වලට පැමිණීමට පටන් ගෙන තිබේ. මෙම ශාකය කාලගුණික හා දේශගුණික තත්ත්වයන්ට ඉතා විචක්ෂණශීලී බැවින් කොකේසස් සහ මධ්‍යම ආසියාවේ වඩාත් ජනප්‍රිය ප්‍රභේද වගා කෙරේ. කලක් අපේ ආච්චිලා සීයලාගේ උද්‍යානවල වැඩුණු පෙයාර්ස් වලට අපි පුරුදු වී සිටිමු.

තව දුරටත් කියවන්න
මැද පටිය සඳහා පෙයාර්ස්

පෙයාර්ස්: මැද මංතීරුවේ සිටුවීමට සුදුසු කුමන වර්ගද?

පෙයාර්ස් - ඉතා රසවත් හා ඉස්ම සහිත පලතුරක් වන අතර එය අපගේ අක්ෂාංශ වලට පැමිණීමට පටන් ගෙන තිබේ. මෙම ශාකය කාලගුණික හා දේශගුණික තත්ත්වයන්ට ඉතා විචක්ෂණශීලී බැවින් කොකේසස් සහ මධ්‍යම ආසියාවේ වඩාත් ජනප්‍රිය ප්‍රභේද වගා කෙරේ. කලක් අපේ ආච්චිලා සීයලාගේ උද්‍යානවල වැඩුණු පෙයාර්ස් වලට අපි පුරුදු වී සිටිමු.
තව දුරටත් කියවන්න