ප්රවර්ගය වැටීම තුළ මිදි සැකසීම

සරත් මිදි සැකසීම: අනාගත අස්වැන්න ආරක්ෂා කිරීම
වැටීම තුළ මිදි සැකසීම

සරත් මිදි සැකසීම: අනාගත අස්වැන්න ආරක්ෂා කිරීම

අපි හැමෝම මිදි රස බැලුවා. සමහර අය එයට කොතරම් කැමති වුණාද කියනවා නම් ඔවුන් එය වගා කිරීමට තීරණය කළා. නමුත් මිදි වගා කිරීම රැකියාවේ කොටසක් පමණි. අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු මිදි පඳුරු වලට වතුර දැමිය යුතුය, ඒවා යට පස ලිහිල් කර පොහොර යෙදිය යුතුය. රෝග වලින් මිදි ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, වැටීමකදී ඔවුන් එහි මිදි රසායනික සැකසුම් සමඟ සකස් කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
වැටීම තුළ මිදි සැකසීම

සරත් මිදි සැකසීම: අනාගත අස්වැන්න ආරක්ෂා කිරීම

අපි හැමෝම මිදි රස බැලුවා. සමහර අය එයට කොතරම් කැමති වුණාද කියනවා නම් ඔවුන් එය වගා කිරීමට තීරණය කළා. නමුත් මිදි වගා කිරීම රැකියාවේ කොටසක් පමණි. අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු මිදි පඳුරු වලට වතුර දැමිය යුතුය, ඒවා යට පස ලිහිල් කර පොහොර යෙදිය යුතුය. රෝග වලින් මිදි ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, වැටීමකදී ඔවුන් එහි මිදි රසායනික සැකසුම් සමඟ සකස් කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න