ප්රවර්ගය ෂෙලෙස්නිට්සා ක්‍රිමියන්

ක්‍රිමියානු ෂෙලෙස්නිට්සා, එ pher ේරා තේ, ටාටාර් තේ සහ ක්‍රිමියානු මැග්නෝලියා මිදි වැල නම් හතරක් - එක් ප්‍රතිලාභයක්
ෂෙලෙස්නිට්සා ක්‍රිමියන්

ක්‍රිමියානු ෂෙලෙස්නිට්සා, එ pher ේරා තේ, ටාටාර් තේ සහ ක්‍රිමියානු මැග්නෝලියා මිදි වැල නම් හතරක් - එක් ප්‍රතිලාභයක්

ක්රිමියානු කෙහෙන්ස්ලෙන්සා, එඬේරඩ් තේ, ටාටාර් තේ හෝ සරල - ක්රිමියානු අර්ධද්වීපය ක්රිමියානු අර්ධද්වීපයේ සුවිශේෂී ඒකදේශික ශාකයකි. ඔබ දන්නවාද? ආවේණික වන්නේ පෘථිවියේ එකම ස්ථානයක ජීවත් වන හෝ ප්රරෝහණය වන සත්ව හෝ ශාකයකි. කෙලේන්සි ක්රිමියානු - ශාකයේ මූලාරම්භය හා සංයුතිය ක්රිමියානු මා Magnolia මිදි තණකොළ ක්රිමියානු යායල (කඳුකර තෘණ) මත බොහෝ විට ඩෙමර්ඩ්ෂි සහ චැචර්-ඩැග් මත සොයා ගනී.

තව දුරටත් කියවන්න
ෂෙලෙස්නිට්සා ක්‍රිමියන්

ක්‍රිමියානු ෂෙලෙස්නිට්සා, එ pher ේරා තේ, ටාටාර් තේ සහ ක්‍රිමියානු මැග්නෝලියා මිදි වැල නම් හතරක් - එක් ප්‍රතිලාභයක්

ක්රිමියානු කෙහෙන්ස්ලෙන්සා, එඬේරඩ් තේ, ටාටාර් තේ හෝ සරල - ක්රිමියානු අර්ධද්වීපය ක්රිමියානු අර්ධද්වීපයේ සුවිශේෂී ඒකදේශික ශාකයකි. ඔබ දන්නවාද? ආවේණික වන්නේ පෘථිවියේ එකම ස්ථානයක ජීවත් වන හෝ ප්රරෝහණය වන සත්ව හෝ ශාකයකි. කෙලේන්සි ක්රිමියානු - ශාකයේ මූලාරම්භය හා සංයුතිය ක්රිමියානු මා Magnolia මිදි තණකොළ ක්රිමියානු යායල (කඳුකර තෘණ) මත බොහෝ විට ඩෙමර්ඩ්ෂි සහ චැචර්-ඩැග් මත සොයා ගනී.
තව දුරටත් කියවන්න