රාමු

තමන්ගේම දෑතින් රට තුළ අාර් ඒන් ඉදිකිරීම

අතිරේක ගොඩනැඟිලි සඳහා දැඩි ලෙස අවශ්ය වන දේපළක් හෝ වෙනත් ඉඩමක් හෝ සතුන්ගේ ඕනෑම ප්රීතිමත් හිමිකරු ඉක්මනින් හෝ පසුව, හොඳම විකල්පය වන්නේ අාර් ඒන් ය. සමහර ගිම්හාන නිවැසියන් ගඩොල්වල වටිනාකම අධි තක්සේරු කර ඇති අතර, ඔවුන් නොමැතිව ඒවා ඉටු කිරීම පමණක් ප්රමාණවත් වේ යැයි විශ්වාස කිරීමට නැඹුරුවන නමුත්, කාලයත් සමග, වැඩිහිටි ජනයා විනෝදය සඳහා අවශ්ය බව දන්නා අතර, ඩච් එක සඳහා විනෝදය සඳහා යොදා ගැනේ.
තව දුරටත් කියවන්න