ප්රවර්ගය සැක්සිෆ්‍රේජ්

වඩාත් සුලභ සැක්සිෆ්‍රේජ් වර්ගවල විස්තරය සහ ඡායාරූපය
සැක්සිෆ්‍රේජ්

වඩාත් සුලභ සැක්සිෆ්‍රේජ් වර්ගවල විස්තරය සහ ඡායාරූපය

කම්නෙලොම්කා - තරමක් ජනප්‍රිය සැරසිලි, විශේෂ සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය නොවන, බහු වාර්ෂික ශාකයක් ගෘහස්ථව හා උද්‍යානයක් ලෙස වගා කෙරේ. වඩාත් stone ලදායී ගල් රාමු පෙනෙන්නේ පාෂාණ උද්‍යානවල, පාෂාණමය ප්‍රදේශවල, ඇල්පයින් කඳුකරයේ ය. අනෙක් ශාක වර්ධනය වීමට අපහසුය. සැක්සිෆ්‍රේජ් විශේෂ 450 ක් පමණ ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
සැක්සිෆ්‍රේජ්

වඩාත් සුලභ සැක්සිෆ්‍රේජ් වර්ගවල විස්තරය සහ ඡායාරූපය

කම්නෙලොම්කා - තරමක් ජනප්‍රිය සැරසිලි, විශේෂ සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය නොවන, බහු වාර්ෂික ශාකයක් ගෘහස්ථව හා උද්‍යානයක් ලෙස වගා කෙරේ. වඩාත් stone ලදායී ගල් රාමු පෙනෙන්නේ පාෂාණ උද්‍යානවල, පාෂාණමය ප්‍රදේශවල, ඇල්පයින් කඳුකරයේ ය. අනෙක් ශාක වර්ධනය වීමට අපහසුය. සැක්සිෆ්‍රේජ් විශේෂ 450 ක් පමණ ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න