ප්රවර්ගය පෙයාර් කප්පාදු කිරීම

පෙයාර් "කිරිගරු" ": ශ්රේණියේ ලක්ෂණය සහ වගාවේ කෘෂි තාක්ෂණය
පෙයාර් කප්පාදු කිරීම

පෙයාර් "කිරිගරු" ": ශ්රේණියේ ලක්ෂණය සහ වගාවේ කෘෂි තාක්ෂණය

"කිරිගරු" පෙයාර්ස් වල විවිධත්වය අපගේ තීරුවේ වඩාත් ජනප්රියයි. එහි ඉහළ අස්වැන්නක් ඇත, ඉස්ම සහිත පලතුරු ලබා දෙයි, එබැවින් බොහෝ Gardeners ඔවුන්ගේ ගෙවතු වල ගසක් වගා කිරීමට අවශ්ය වේ. මෙම ව්‍යාපාරයේ අවදානම විශාලයි - විශේෂයෙන් ශීත hard තුවේ දෘ hard තාවයට ගස වෙනස් නොවේ, නමුත් ප්‍රවේශමෙන් සැලකිලිමත් වීමෙන් මෙම ව්‍යාපාරය විශාල සාර්ථකත්වයක් ලබා දෙනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
පෙයාර් කප්පාදු කිරීම

පෙයාර් කැපීම නිවැරදිව: කැපීමේ අංග, යෝජනා ක්‍රම, මෙවලම්

මුතු ඉතා රසවත් හා ප්‍රයෝජනවත් උද්‍යාන සංස්කෘතියක් වන අතර එය දරුවන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ප්‍රසන්න වේ. තදාසන්න ප්‍රදේශවල, විශාල ගොවිපලවල් සහ විශාල පළතුරු වතු වල වගා කරන ලද පෙයාර්ස්. මෙම ගසේ පලතුරු ඉතා මිහිරි, ඉස්ම සහිත සහ මෘදුයි. ඒවා නැවුම් ලෙස සැකසීමටද යොදා ගනී (මාමලේඩ්, යුෂ සහ ජෑම් සෑදීම).
තව දුරටත් කියවන්න
පෙයාර් කප්පාදු කිරීම

පෙයාර් "කිරිගරු" ": ශ්රේණියේ ලක්ෂණය සහ වගාවේ කෘෂි තාක්ෂණය

"කිරිගරු" පෙයාර්ස් වල විවිධත්වය අපගේ තීරුවේ වඩාත් ජනප්රියයි. එහි ඉහළ අස්වැන්නක් ඇත, ඉස්ම සහිත පලතුරු ලබා දෙයි, එබැවින් බොහෝ Gardeners ඔවුන්ගේ ගෙවතු වල ගසක් වගා කිරීමට අවශ්ය වේ. මෙම ව්‍යාපාරයේ අවදානම විශාලයි - විශේෂයෙන් ශීත hard තුවේ දෘ hard තාවයට ගස වෙනස් නොවේ, නමුත් ප්‍රවේශමෙන් සැලකිලිමත් වීමෙන් මෙම ව්‍යාපාරය විශාල සාර්ථකත්වයක් ලබා දෙනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න