ඩිජිටිස්

ඩිජිටිස්හි වඩාත් සුලබ ආකාරයේ දැනුමක් ලබා ගැනීම

ඩිජිටල් හෝ එහි ලතින් නම ඩිජිටල් (ඩිජිටල්), එය ඇඟිල්ලක් ලෙස පරිවර්තනය කරයි. කොරොල්ලා වල හැඩය සඳහා ලැබුණු ශාකයේ නම, එය ඇඟිල්ලකට සමාන ය, මෙයින් රුසියානු නම - ෆොක්ස්ලොව්. මෙම පැළෑටිය කෙසෙල් පවුලට අයත් වේ. ලොව තුළ ශාක විශේෂ 25 ක් ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න