ප්රවර්ගය බීට්රූට් රැකවරණය

ආහාරයට ගන්නා බීට් වගා කරන්නේ කෙසේද සහ රැකබලා ගන්නේ කෙසේද
බීට්රූට් රැකවරණය

ආහාරයට ගන්නා බීට් වගා කරන්නේ කෙසේද සහ රැකබලා ගන්නේ කෙසේද

ආහාරයට ගන්නා බීට් යනු සෑම විටම ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන අව්‍යාජ ශාකයකි, එය වැඩීම හා රැකබලා ගැනීම මූලික වේ. බීට් වල ප්‍රෝටීන් සහ කාබෝහයිඩ්‍රේට් මගින් අවශෝෂණය කරන පෙක්ටීන්, තන්තු, ආහාරමය තන්තු සහ ඛනිජ ලවණ අඩංගු වේ. ආහාරයට ගන්නා බීට් යනු පශු සම්පත් සඳහා විශිෂ්ට ආහාරයකි, විශේෂයෙන් ශීත, තුවේ දී සතුන්ට වියළි හා ටින් කළ ආහාර ලබා දෙන විට.

තව දුරටත් කියවන්න
බීට්රූට් රැකවරණය

ආහාරයට ගන්නා බීට් වගා කරන්නේ කෙසේද සහ රැකබලා ගන්නේ කෙසේද

ආහාරයට ගන්නා බීට් යනු සෑම විටම ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන අව්‍යාජ ශාකයකි, එය වැඩීම හා රැකබලා ගැනීම මූලික වේ. බීට් වල ප්‍රෝටීන් සහ කාබෝහයිඩ්‍රේට් මගින් අවශෝෂණය කරන පෙක්ටීන්, තන්තු, ආහාරමය තන්තු සහ ඛනිජ ලවණ අඩංගු වේ. ආහාරයට ගන්නා බීට් යනු පශු සම්පත් සඳහා විශිෂ්ට ආහාරයකි, විශේෂයෙන් ශීත, තුවේ දී සතුන්ට වියළි හා ටින් කළ ආහාර ලබා දෙන විට.
තව දුරටත් කියවන්න