ප්රවර්ගය කොළ සැල්දිරි

කොළ සැල්දිරි වගා කිරීමේ ලක්ෂණ
කොළ සැල්දිරි

කොළ සැල්දිරි වගා කිරීමේ ලක්ෂණ

සැල්දිරි වැඩීම එළවළු නිෂ්පාදනයේ අභියෝගයක් ලෙස සැලකේ. එය ඉතා දිගු වර්ධන සමයක් ඇති අතර ඒ සමඟම තාපයට හා සීතලට ඉතා අඩු ප්‍රතිරෝධයක් දක්වයි. සමහර ගෙවතු වගා කිරීම ඉතා අපහසු වන්නේ එබැවිනි. කොළ සැල්දිරි වගා කරන්නේ කෙසේද - මෙම සමාලෝචනයේදී කියවන්න. කොළ සැල්දිරි වල ලක්ෂණ සැල්දිරි යනු කුඩ පවුලට අයත් බහු වාර්ෂික ශාකයකි.

තව දුරටත් කියවන්න
කොළ සැල්දිරි

කොළ සැල්දිරි වගා කිරීමේ ලක්ෂණ

සැල්දිරි වැඩීම එළවළු නිෂ්පාදනයේ අභියෝගයක් ලෙස සැලකේ. එය ඉතා දිගු වර්ධන සමයක් ඇති අතර ඒ සමඟම තාපයට හා සීතලට ඉතා අඩු ප්‍රතිරෝධයක් දක්වයි. සමහර ගෙවතු වගා කිරීම ඉතා අපහසු වන්නේ එබැවිනි. කොළ සැල්දිරි වගා කරන්නේ කෙසේද - මෙම සමාලෝචනයේදී කියවන්න. කොළ සැල්දිරි වල ලක්ෂණ සැල්දිරි යනු කුඩ පවුලට අයත් බහු වාර්ෂික ශාකයකි.
තව දුරටත් කියවන්න