ප්රවර්ගය ප්‍රමාද අංගමාරය

තක්කාලි වගා කිරීම හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ රෝස මී පැණි
ප්‍රමාද අංගමාරය

තක්කාලි වගා කිරීම හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ රෝස මී පැණි

"රෝස මී පැණි" යනු මාංසමය, විශාල පලතුරු සහිත රෝස තක්කාලි ය. කිලෝ ග්රෑම් 1.5 දක්වා බර පැණි රස සලාද සකස් කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. "රෝස මී පැණි" ශ්‍රේණිය තක්කාලි තුනී පීල් එකක් හා සාමාන්‍ය තක්කාලි සුවඳක් නොමැති ආහාර රුචියකි. බුෂ් අස්වැන්න කිලෝග්‍රෑම් 6 ක් පමණ වේ. තක්කාලි සිටුවන්නේ කෙසේද සහ ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒවා රැකබලා ගන්නේ කෙසේද යන්න සලකා බලන්න.

තව දුරටත් කියවන්න
ප්‍රමාද අංගමාරය

තක්කාලි වගා කිරීම හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ රෝස මී පැණි

"රෝස මී පැණි" යනු මාංසමය, විශාල පලතුරු සහිත රෝස තක්කාලි ය. කිලෝ ග්රෑම් 1.5 දක්වා බර පැණි රස සලාද සකස් කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. "රෝස මී පැණි" ශ්‍රේණිය තක්කාලි තුනී පීල් එකක් හා සාමාන්‍ය තක්කාලි සුවඳක් නොමැති ආහාර රුචියකි. බුෂ් අස්වැන්න කිලෝග්‍රෑම් 6 ක් පමණ වේ. තක්කාලි සිටුවන්නේ කෙසේද සහ ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒවා රැකබලා ගන්නේ කෙසේද යන්න සලකා බලන්න.
තව දුරටත් කියවන්න