ප්රවර්ගය තදාසන්න ප්‍රදේශය

අක්කර 10 ක සැලසුම් බිම්, වර්ග, ස්ථානගත කළ යුතු ආකාරය
තදාසන්න ප්‍රදේශය

අක්කර 10 ක සැලසුම් බිම්, වර්ග, ස්ථානගත කළ යුතු ආකාරය

අක්කර 10 ක භූමි භාගයක් යනු නිවසක්, ගෙවත්තක්, හරිතාගාර හෝ එළවළු ඇඳන්, ළමුන් සඳහා ක්‍රීඩා හෝ ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා පිටියක් සහ කෘතිම ජලාශයක් පවා භාවිතා කළ හැකි තරමක් විශාල ප්‍රදේශයකි. තාර්කික භාවිතයෙන් ඕනෑම ව්යාපෘතියක් සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩක් ඇති වනු ඇත, ප්රධාන දෙය වන්නේ භූමිය තුළ වස්තු ස්ථානගත කිරීම නිසි ලෙස සැලසුම් කිරීමයි.

තව දුරටත් කියවන්න
තදාසන්න ප්‍රදේශය

අක්කර 10 ක සැලසුම් බිම්, වර්ග, ස්ථානගත කළ යුතු ආකාරය

අක්කර 10 ක භූමි භාගයක් යනු නිවසක්, ගෙවත්තක්, හරිතාගාර හෝ එළවළු ඇඳන්, ළමුන් සඳහා ක්‍රීඩා හෝ ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා පිටියක් සහ කෘතිම ජලාශයක් පවා භාවිතා කළ හැකි තරමක් විශාල ප්‍රදේශයකි. තාර්කික භාවිතයෙන් ඕනෑම ව්යාපෘතියක් සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩක් ඇති වනු ඇත, ප්රධාන දෙය වන්නේ භූමිය තුළ වස්තු ස්ථානගත කිරීම නිසි ලෙස සැලසුම් කිරීමයි.
තව දුරටත් කියවන්න