ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ දී මිදි කප්පාදු කිරීම

වැටීම තුළ මිදි කප්පාදු කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමය සිත්ගන්නාසුළු හා සංකීර්ණ නොවන ක්‍රියා පටිපාටියකි.
සරත් සෘතුවේ දී මිදි කප්පාදු කිරීම

වැටීම තුළ මිදි කප්පාදු කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමය සිත්ගන්නාසුළු හා සංකීර්ණ නොවන ක්‍රියා පටිපාටියකි.

හොඳ වර්ධනයක්, උසස් තත්වයේ හා රසවත් මිදි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා, මෙම බෝග කප්පාදු කිරීමේ නීති, ප්රභේද සහ ප්රමුඛතා කිහිපයක් පාලනය කිරීමට අවශ්ය වේ. ශාක කප්පාදු කිරීමේ ප්රධාන සාධකය වනුයේ රයිසෝමයේ වර්ධනය හා බුෂ්ගේ වර්ධනයත් අතර ප්රශස්ත අනුපාතයක් ඇති කිරීමත්, සාරවත් ඔටුන්නක් සහ මිදි වැල ජීවිතයේ කාලය පුරාම එහි නිරීක්ෂණය කිරීමත්ය.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ දී මිදි කප්පාදු කිරීම

ශරත් සමයේ බෝග මිදි

හොඳයි, කවුරුන් හෝ මිදිවතු සෙවන යටින් ආදරේ කරන්නේ කවුද? ඔහුගේ ඉස්ම සහිත, ඉදුණු සහ රසවත් බෙරි රස බලන්න. මෙම විස්මිත පඳුරු පෙනුම කිසිසේත් නොසැලකිලිමත් වන අතර එහි ඝන වෘක්ෂලතා සහ රසවත් පොකුරු වලින් එය ඕනෑම වත්තකට සැරසීමට හැකිය. එවන් ශාකයක් සහිත ඩැකා සුවපත් කරමු, අපි එක් එක් දෙයක් සඳහා එක් උත්සාහයක් - පොහොසත් අස්වැන්න රැස් කිරීමට.
තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ දී මිදි කප්පාදු කිරීම

වැටීම තුළ මිදි කප්පාදු කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමය සිත්ගන්නාසුළු හා සංකීර්ණ නොවන ක්‍රියා පටිපාටියකි.

හොඳ වර්ධනයක්, උසස් තත්වයේ හා රසවත් මිදි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා, මෙම බෝග කප්පාදු කිරීමේ නීති, ප්රභේද සහ ප්රමුඛතා කිහිපයක් පාලනය කිරීමට අවශ්ය වේ. ශාක කප්පාදු කිරීමේ ප්රධාන සාධකය වනුයේ රයිසෝමයේ වර්ධනය හා බුෂ්ගේ වර්ධනයත් අතර ප්රශස්ත අනුපාතයක් ඇති කිරීමත්, සාරවත් ඔටුන්නක් සහ මිදි වැල ජීවිතයේ කාලය පුරාම එහි නිරීක්ෂණය කිරීමත්ය.
තව දුරටත් කියවන්න