ප්රවර්ගය ටේසන්

මිදි වර්ග අකාරාදී + ඡායාරූපය
ටේසන්

මිදි වර්ග අකාරාදී + ඡායාරූපය

පැළ සිටුවීම වැනි වැදගත් සිදුවීමකට පෙර, මිදි තෝරා ගැනීමේදී සොයා බැලිය යුතු දේ පළමුව තීරණය කළ යුතුය. පළමුව, ලබා දී ඇති ප්‍රභේදය වාර්ෂික අස්වැන්නක් ලබා දෙන්නේද යන්න පැහැදිලි කිරීම සඳහා, පළතුරු වල ගුණාත්මකභාවය කුමක්ද? දෙවනුව, රිකිලි වල වයසට යාමේ තරම කුමක්ද? තෙවනුව, මිදි වත්තෙහි අනාගතය සඳහා ප්‍රදේශයේ දේශගුණය සැලකිල්ලට ගැනීම සඳහා, ඔබ ඉරිතැලීම් වලට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද තෝරා ගත යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
ටේසන්

මිදි වර්ග අකාරාදී + ඡායාරූපය

පැළ සිටුවීම වැනි වැදගත් සිදුවීමකට පෙර, මිදි තෝරා ගැනීමේදී සොයා බැලිය යුතු දේ පළමුව තීරණය කළ යුතුය. පළමුව, ලබා දී ඇති ප්‍රභේදය වාර්ෂික අස්වැන්නක් ලබා දෙන්නේද යන්න පැහැදිලි කිරීම සඳහා, පළතුරු වල ගුණාත්මකභාවය කුමක්ද? දෙවනුව, රිකිලි වල වයසට යාමේ තරම කුමක්ද? තෙවනුව, මිදි වත්තෙහි අනාගතය සඳහා ප්‍රදේශයේ දේශගුණය සැලකිල්ලට ගැනීම සඳහා, ඔබ ඉරිතැලීම් වලට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද තෝරා ගත යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න