ගෝවා පළිබෝධකයන්

ගෝවා පළිබෝධකයන් ඉවත් කරන්නේ කෙසේද?

ගෝවා පළිබෝධකයන්, ගොඩක් ඇති අතර, ඔවුන්ට එරෙහි සටන සැමවිටම සාර්ථක නොවේ. සතුරන්ට babanuha, Delia radicum, රැලි සහිත පාවිච්චි කළ භාණ්ඩ ගෝවා, සුදු සමනල, diamondback සලබයා, ගෝවා සලබයා, ගෝවා looper, ගෝවා කුඩිත්තන්, ගෝවා දෝෂය, ගෝවා මූල skrytnohobotnik, පොදු ක්රිකට් වන අතර, Ogorodnaya ඇහිඳ, හම්බෙල්ලන්, අඳුරු චක්, සහ වෙනත් අය.
තව දුරටත් කියවන්න