ප්රවර්ගය වම්බටු වැඩීම

හරිතාගාර තුළ වම්බටු වගා කරන්නේ කෙසේද?
වම්බටු වැඩීම

හරිතාගාර තුළ වම්බටු වගා කරන්නේ කෙසේද?

වම්බටු යනු චපල පැළෑටි වන අතර ඒවා බද්ධ කිරීම ඉවසන්නේ නැත. නමුත් ඔබට තවමත් හරිතාගාර තුළ ඒවා වගා කළ හැකිය. ප්රධාන දෙය - නිවැරදි ප්රභේදය තෝරා ගැනීම, ඔවුන්ගේ බීජ පැල සිටුවීම සහ ඇය නිසි ලෙස රැකබලා ගැනීම. හරිතාගාර වගාව සඳහා ප්‍රභේද තෝරා ගැනීම හරිතාගාර වගාව සඳහා පළමුව, අපේක්ෂිත ප්‍රභේදය තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
වම්බටු වැඩීම

හරිතාගාර තුළ වම්බටු වගා කරන්නේ කෙසේද?

වම්බටු යනු චපල පැළෑටි වන අතර ඒවා බද්ධ කිරීම ඉවසන්නේ නැත. නමුත් ඔබට තවමත් හරිතාගාර තුළ ඒවා වගා කළ හැකිය. ප්රධාන දෙය - නිවැරදි ප්රභේදය තෝරා ගැනීම, ඔවුන්ගේ බීජ පැල සිටුවීම සහ ඇය නිසි ලෙස රැකබලා ගැනීම. හරිතාගාර වගාව සඳහා ප්‍රභේද තෝරා ගැනීම හරිතාගාර වගාව සඳහා පළමුව, අපේක්ෂිත ප්‍රභේදය තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න