ප්රවර්ගය බීම

ප්‍රයෝජනවත් බර්ච් යුෂ: භාවිතය සහ contraindications
බීම

ප්‍රයෝජනවත් බර්ච් යුෂ: භාවිතය සහ contraindications

වසන්ත සූර්යයා සීතල හිම දියවන විට, බර්ච් ශිශිරත්වයෙන් අවදි වීමට පටන් ගනී. ටන්ක හරහා ඉදිමුණු අංකුර හා කුඩා අතු බර්ච් යුෂ හෝ එය හැඳින්වෙන පරිදි - යුෂ. බර්ච් වර්ධනය හා මල් පිපීම සඳහා අවශ්‍ය ඛනිජ, විටමින් සහ අම්ල විශාල ප්‍රමාණයක් එහි අඩංගු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බීම

ප්‍රයෝජනවත් බර්ච් යුෂ: භාවිතය සහ contraindications

වසන්ත සූර්යයා සීතල හිම දියවන විට, බර්ච් ශිශිරත්වයෙන් අවදි වීමට පටන් ගනී. ටන්ක හරහා ඉදිමුණු අංකුර හා කුඩා අතු බර්ච් යුෂ හෝ එය හැඳින්වෙන පරිදි - යුෂ. බර්ච් වර්ධනය හා මල් පිපීම සඳහා අවශ්‍ය ඛනිජ, විටමින් සහ අම්ල විශාල ප්‍රමාණයක් එහි අඩංගු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න