ප්රවර්ගය ලෙමන්ග්රේස් චීන

චීන ෂීසෙන්ද්රාහි ඖෂධීය ගුණාංග, රතු බෙරි වල ප්රතිලාභ සහ හානිය
ලෙමන්ග්රේස් චීන

චීන ෂීසෙන්ද්රාහි ඖෂධීය ගුණාංග, රතු බෙරි වල ප්රතිලාභ සහ හානිය

චීන භින්නෝන්මාදය යනු ස්කයිසැන්ඩ්‍රා පවුලෙන් මිදි වැලකට සමාන වන බහු වාර්ෂික ලිග්නස් පතනශීලී සහ කඳු නැගීමේ ශාකයකි. ශාකයේ ජන නාම වලින් පහත සඳහන් දේ වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය: චීන ෂිසැන්ඩ්‍රා, මැන්චූරියන් මැග්නෝලියා මිදි වැල හෝ “රස පහක් සහිත බෙරී”. Schizandra Chinese හි ඖෂධීය ගුණාංග මොනවාද? සහ එහි භාවිතය සඳහා යම් උපද්රවයක් තිබේද යන්න, අපි ඔබට විස්තර කරනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ලෙමන්ග්රේස් චීන

චීන ෂීසෙන්ද්රාහි ඖෂධීය ගුණාංග, රතු බෙරි වල ප්රතිලාභ සහ හානිය

චීන භින්නෝන්මාදය යනු ස්කයිසැන්ඩ්‍රා පවුලෙන් මිදි වැලකට සමාන වන බහු වාර්ෂික ලිග්නස් පතනශීලී සහ කඳු නැගීමේ ශාකයකි. ශාකයේ ජන නාම වලින් පහත සඳහන් දේ වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය: චීන ෂිසැන්ඩ්‍රා, මැන්චූරියන් මැග්නෝලියා මිදි වැල හෝ “රස පහක් සහිත බෙරී”. Schizandra Chinese හි ඖෂධීය ගුණාංග මොනවාද? සහ එහි භාවිතය සඳහා යම් උපද්රවයක් තිබේද යන්න, අපි ඔබට විස්තර කරනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න