ප්රවර්ගය පැන්සි

වයලීනයේ වර්ග සහ වර්ග: තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?
පැන්සි

වයලීනයේ වර්ග සහ වර්ග: තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?

මල් පාත්තිවල වයල පෙනුම කොතරම් ලස්සනද? එහි බොහෝ ප්‍රභේද තිබීම පැන්සි උද්‍යාන කරුවන්ට වඩාත් ආකර්ෂණීය කරයි. මුල් මල් පිපීම, අලංකාර මල් හැඩය සහ ඉතා සියුම් සුවඳ මෙම සියුම් මල හමු වන සෑම කෙනෙකුම විස්මයට පත් කරයි. කුමන ආකාරයේ වයලාවක් වගා කළ හැකිද සහ ඒවා අතර වෙනස හඳුනා ගන්නේ කෙසේද යන්න අපි මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න
පැන්සි

වයලීනයේ වර්ග සහ වර්ග: තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?

මල් පාත්තිවල වයල පෙනුම කොතරම් ලස්සනද? එහි බොහෝ ප්‍රභේද තිබීම පැන්සි උද්‍යාන කරුවන්ට වඩාත් ආකර්ෂණීය කරයි. මුල් මල් පිපීම, අලංකාර මල් හැඩය සහ ඉතා සියුම් සුවඳ මෙම සියුම් මල හමු වන සෑම කෙනෙකුම විස්මයට පත් කරයි. කුමන ආකාරයේ වයලාවක් වගා කළ හැකිද සහ ඒවා අතර වෙනස හඳුනා ගන්නේ කෙසේද යන්න අපි මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න