ප්රවර්ගය වෙරෝනිකා ඔෆිසිනලිස්

ප්‍රයෝජනවත් දේ වෙරෝනිකා ඔෆිසිනලිස්
වෙරෝනිකා ඔෆිසිනලිස්

ප්‍රයෝජනවත් දේ වෙරෝනිකා ඔෆිසිනලිස්

තෘණ වෙරෝනිකා රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම හෝ ඒවා වැළැක්වීම සඳහා පමණක් භාවිතා නොවේ. එය දෙවන පා courses මාලා සඳහා කුළුබඩුවක් ලෙසද, මත්පැන් හා බ්‍රැන්ඩි වලට එකතු කර ආලේපන නිෂ්පාදනය සඳහාද භාවිතා කරයි. ඊට අමතරව, සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ එය බොහෝ කලක සිට ජනප්‍රිය මාධ්‍යයක් වී ඇතත්, දේශීය සාම්ප්‍රදායික c ෂධවේදය එය මඟ හැර ඇති බව මා පැවසිය යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
වෙරෝනිකා ඔෆිසිනලිස්

ප්‍රයෝජනවත් දේ වෙරෝනිකා ඔෆිසිනලිස්

තෘණ වෙරෝනිකා රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම හෝ ඒවා වැළැක්වීම සඳහා පමණක් භාවිතා නොවේ. එය දෙවන පා courses මාලා සඳහා කුළුබඩුවක් ලෙසද, මත්පැන් හා බ්‍රැන්ඩි වලට එකතු කර ආලේපන නිෂ්පාදනය සඳහාද භාවිතා කරයි. ඊට අමතරව, සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ එය බොහෝ කලක සිට ජනප්‍රිය මාධ්‍යයක් වී ඇතත්, දේශීය සාම්ප්‍රදායික c ෂධවේදය එය මඟ හැර ඇති බව මා පැවසිය යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න