සිලෝ

බලශක්තිය ගබඩා කිරීම හා ගබඩා කිරීම

ගවයින් හොඳට පෝෂණය කර ඇති අතර, ශීත කාලය තුළ ඔවුන්ගේ ඵලදායිතාවය අඩු නොකළේ නම්, ප්රමාණවත් ආහාර සකස් කිරීම සඳහා කල්තියා අවශ්ය වේ. සතුන්ගේ ආහාරයේ වැදගත් සංඝටකයක් වන්නේ අති විශාල ආහාර, එනම් ජලය විශාල ප්රමාණයක් අඩංගු ය. ඒවා හැකි තරම් පෝෂ්‍යදායී හා ප්‍රයෝජනවත් වීමට නම්, ඒවා සකස් කිරීමේ හා ගබඩා කිරීමේ තාක්ෂණයට අනුගත වීම අවශ්‍ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න