වසුන් යෙදීම

බහාලුම්වල ග්ලැඩියුලස්: වැඩීම සහ රැකවරණය

ග්ලැඩියොලි වත්තට පමණක් නොව බැල්කනියේ, විවෘත ටෙරස් හෝ වෙරන්ඩා, ආබර් සඳහාද ආභරණයක් බවට පත්වේ. බහාලුම්, භාජන හෝ භාජන වල වැඩුණු, මුල් මල් කළඹක් සහිත මල් ජනෙල් කවුළු, ලොග්ජියා සහ උද්‍යාන මාර්ග නැවුම් කරයි. භාජනවල ග්ලැඩියුලස් සඳහා රෝපණ ක්‍රියාපටිපාටිය භාජනවල හෝ බහාලුම්වල ග්ලැඩියුලස් වගා කිරීම සඳහා ඔබ මේ සඳහා සුදුසු ප්‍රභේද තෝරා ගත යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න