වැඩෙන කොලියස්

කෝලියස්: නිවාස ආරක්ෂණ විශේෂාංග

කොලොයස් ස්පොන්ජ් ෆෘට් හෝ පොකුරු (Lamiaceae) පවුලේ කුලයට අයත් වේ. මෙම විසිතුරු ශාක විශේෂ 150 කට වැඩි ප්රමාණයක් ඇත. එය විචිත්ර වර්ණයෙන් සහ සරිලන සැළකිය යුතු ය. ඔබ දන්නවාද? "කොලියස්" ග්‍රීක භාෂාවෙන් "නඩුව" ලෙස පරිවර්තනය කර ඇත, නමුත් මල් වගා කරන්නන් එය "දුප්පත් ක්‍රෝටෝනය" ලෙස හඳුන්වන්නේ එහි වර්ණය ක්‍රෝටන් (වල් පැලෑටි) ශාක පත්‍රයට සමාන වන බැවිනි.
තව දුරටත් කියවන්න