ප්රවර්ගය ගිම්හාන ඇපල් වර්ග

ඇපල් වර්ග. විවිධ ප්‍රභේදවල ඡායාරූප.
ගිම්හාන ඇපල් වර්ග

ඇපල් වර්ග. විවිධ ප්‍රභේදවල ඡායාරූප.

ඔබේ අවධානය, උයන් මිතුරන්, විවිධ වර්ගවල ඇපල් ගස් විස්තර සහ ඡායාරූප ඉදිරිපත් කරයි: ඇඹුල් හා පැණිරස, මුල් ඉදෙමින් සහ ප්රමාද ඉදෙමින්. අපේ උද්යානවල වැඩෙන ඇපල් ගස් ගැන කියවන්න. ගිම්හාන ප්‍රභේද යබ්ලෝනි ගිම්හාන ප්‍රභේද ජූලි මාසයේ දී දරු ප්‍රසූතිය ආරම්භ කර අගෝස්තු අග දී අවසන් වේ. පලතුරු කඩා දමන විට පාරිභෝගික පරිනත භාවය පැමිණෙන්නේ ඒ නිසාය.

තව දුරටත් කියවන්න
ගිම්හාන ඇපල් වර්ග

ඇපල් වර්ග. විවිධ ප්‍රභේදවල ඡායාරූප.

ඔබේ අවධානය, උයන් මිතුරන්, විවිධ වර්ගවල ඇපල් ගස් විස්තර සහ ඡායාරූප ඉදිරිපත් කරයි: ඇඹුල් හා පැණිරස, මුල් ඉදෙමින් සහ ප්රමාද ඉදෙමින්. අපේ උද්යානවල වැඩෙන ඇපල් ගස් ගැන කියවන්න. ගිම්හාන ප්‍රභේද යබ්ලෝනි ගිම්හාන ප්‍රභේද ජූලි මාසයේ දී දරු ප්‍රසූතිය ආරම්භ කර අගෝස්තු අග දී අවසන් වේ. පලතුරු කඩා දමන විට පාරිභෝගික පරිනත භාවය පැමිණෙන්නේ ඒ නිසාය.
තව දුරටත් කියවන්න