ප්රවර්ගය මාජෝරාම්

නිරෝගී මාජෝරාම් ශාකයක් වැඩීම හා රැකබලා ගැනීම
මාජෝරාම්

නිරෝගී මාජෝරාම් ශාකයක් වැඩීම හා රැකබලා ගැනීම

Times ත අතීතයේ සිටම මිනිසුන් විසින් කුළුබඩු වර්ගයක් ලෙස කුළුබඩු රසයක් හා දීප්තිමත් සුවඳක් එක් කරන අතර ස්නායු පද්ධතිය සන්සුන් කර ධනාත්මක ආකල්පයක් ඇති කරන plant ෂධීය ශාකයක් ලෙසද මාජෝරාම් භාවිතා කර ඇත. එබැවින් උද්‍යානවල මාජෝරාම් වගාව අද බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වී තිබේ.

තව දුරටත් කියවන්න
මාජෝරාම්

නිරෝගී මාජෝරාම් ශාකයක් වැඩීම හා රැකබලා ගැනීම

Times ත අතීතයේ සිටම මිනිසුන් විසින් කුළුබඩු වර්ගයක් ලෙස කුළුබඩු රසයක් හා දීප්තිමත් සුවඳක් එක් කරන අතර ස්නායු පද්ධතිය සන්සුන් කර ධනාත්මක ආකල්පයක් ඇති කරන plant ෂධීය ශාකයක් ලෙසද මාජෝරාම් භාවිතා කර ඇත. එබැවින් උද්‍යානවල මාජෝරාම් වගාව අද බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වී තිබේ.
තව දුරටත් කියවන්න