ප්රවර්ගය Primula

කොටස් හා ප්රභේද ලැයිස්තුගත කිරීම
Primula

කොටස් හා ප්රභේද ලැයිස්තුගත කිරීම

ප්‍රිම්රෝස් විශේෂවල විශේෂ ගණන සහ මල් හැඩයේ විවිධත්වය යන දෙකටම බලපායි. මෙම කුලයට විශේෂ 550 ක් ඇතුළත් වන අතර නව ප්‍රභේද බෝ කිරීම පිළිබඳ විද්‍යා scientists යින්ගේ වැඩ නතර නොවේ. මෙම බහුලතාවේ පිළිවෙල නැවත ස්ථාපිත කිරීම සඳහා, primrose ප්රභේද කොටස් වලට වෙන් කිරීම අවශ්ය වේ. ඒ සෑම එකක්ම ඇතැම් ලක්ෂණ වලට සමාන ප්‍රභේද ඒකාබද්ධ කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
Primula

කොටස් හා ප්රභේද ලැයිස්තුගත කිරීම

ප්‍රිම්රෝස් විශේෂවල විශේෂ ගණන සහ මල් හැඩයේ විවිධත්වය යන දෙකටම බලපායි. මෙම කුලයට විශේෂ 550 ක් ඇතුළත් වන අතර නව ප්‍රභේද බෝ කිරීම පිළිබඳ විද්‍යා scientists යින්ගේ වැඩ නතර නොවේ. මෙම බහුලතාවේ පිළිවෙල නැවත ස්ථාපිත කිරීම සඳහා, primrose ප්රභේද කොටස් වලට වෙන් කිරීම අවශ්ය වේ. ඒ සෑම එකක්ම ඇතැම් ලක්ෂණ වලට සමාන ප්‍රභේද ඒකාබද්ධ කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න
ප්‍රිමූලා

විස්තරයක් හා ඡායාරූපයක් සහිත රටක ඇඳක් සඳහා හොඳම දිය දහරා දහය

මල් නැති ඩැචා! මල් පාමුල ඇති වසන්ත මල් අත්‍යවශ්‍ය සැරසිලි බවට පත්ව ඇත, විශේෂයෙන් වර්ධනය වීමට අවම උත්සාහයක් අවශ්‍ය වන අතර ඒ අතරම විශිෂ්ට සෞන්දර්යාත්මක පෙනුමක් ඇත. වසන්තයේ මල් ඇඳක් වෙනස් මල් වර්ණ සහිත ශාක දෙවර්ගයෙන් ම නිර්මාණය කළ හැකි අතර, ඒවා විවිධ ආකාරයෙන් මල් එකිනෙකින් එකිනෙකට සමානයි, එකිනෙකා සමඟ සංයෝජනය වන අතර ඒවා වර්ණයෙන් හා වර්ණයෙන් ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න