ප්රවර්ගය බීජ පැල සඳහා පාංශු

පීට් ටැබ්ලට් වල බීජ පැල වැඩීම වටී ද?
බීජ පැල සඳහා පාංශු

පීට් ටැබ්ලට් වල බීජ පැල වැඩීම වටී ද?

බොහෝ අය තමන්ගේම බීජ පැල වර්ධනය කිරීමට කැමති. මෙම ක්‍රියාවලිය මගින් විෂබීජයේ ප්‍රරෝහණය සහ එහි වර්ධනය නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඇත්ත වශයෙන්ම, සෑම උයන්පල්ලෙකුටම ශක්තිමත් මූල පද්ධතියක් සහිත ශක්තිමත් බීජ පැල ලබා ගැනීමට අවශ්යය. වචනයෙන් කියනවා නම්, හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දෙන අතර ඒ සඳහා ආයෝජනය කරන මූල්‍ය හා ශ්‍රම පිරිවැය මෙන්ම ගත කළ කාලය සාධාරණීකරණය කරනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
බීජ පැල සඳහා පාංශු

පීට් ටැබ්ලට් වල බීජ පැල වැඩීම වටී ද?

බොහෝ අය තමන්ගේම බීජ පැල වර්ධනය කිරීමට කැමති. මෙම ක්‍රියාවලිය මගින් විෂබීජයේ ප්‍රරෝහණය සහ එහි වර්ධනය නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඇත්ත වශයෙන්ම, සෑම උයන්පල්ලෙකුටම ශක්තිමත් මූල පද්ධතියක් සහිත ශක්තිමත් බීජ පැල ලබා ගැනීමට අවශ්යය. වචනයෙන් කියනවා නම්, හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දෙන අතර ඒ සඳහා ආයෝජනය කරන මූල්‍ය හා ශ්‍රම පිරිවැය මෙන්ම ගත කළ කාලය සාධාරණීකරණය කරනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න