තේ රෝස

නිවසේදී තේ රෝස මල් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද

තේ රෝස මල් - සියුම්, හිරි වැටෙන සුවඳක් සහ විවිධ වර්ණවලින් යුත් මල් - මල් වගාවේ දීර් long කාලයක් තිස්සේ පළමු ස්ථානය දිනා ගෙන ඇත. මෙම රෝස මල් වලට ආදරය කරනුයේ මල් වල බහුලත්වය සහ සියුම් අනාරක්ෂිත භාවය සඳහා පමණක් නොව, ආකෘතිවල වෙනස සඳහා ය: වාමන සිට යෝධයන් දක්වා උසින් මීටර් දෙකකට අඩු ය. කාමරයක් රෝස රෝස මල් වගා කිරීම සඳහා ප්‍රශස්ත කොන්දේසි තේ රෝස පඳුරක් මිලදී ගැනීමේදී, වෙළඳසැලේ ගබඩාවේ තිබූ කොන්දේසි ගැන විකුණන්නා සමඟ පරීක්ෂා කරන්න.
තව දුරටත් කියවන්න