ප්රවර්ගය බීජ ප්රතිකාර

මත්ද්රව්ය "බීජ" භාවිතා කිරීම සඳහා, භාවිතා කිරීම සඳහා උපදෙස්
බීජ ප්රතිකාර

මත්ද්රව්ය "බීජ" භාවිතා කිරීම සඳහා, භාවිතා කිරීම සඳහා උපදෙස්

"පැළෑටි" යනු ස්වභාවික සංරචක මත පදනම් වූ ශාකවල වර්ධනයට හා ප්රතිශක්තියට උත්තේජකයකි. මෙම මත්ද්රව්ය බීජ අල, බල්බ හා බීජ පිළිබඳ පූර්ව ප්රතිකාර සඳහා භාවිතා වේ. සංසන්දනය කිරීමෙන් පසුව, ප්රරෝහන ප්රවේගය වැඩි වීම, ප්රරෝහන වර්ධනය සහ ශාක වර්ධන වේගය වැඩිවීමේ දී තීව්රතාව වැඩි වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බීජ ප්රතිකාර

මත්ද්රව්ය "බීජ" භාවිතා කිරීම සඳහා, භාවිතා කිරීම සඳහා උපදෙස්

"පැළෑටි" යනු ස්වභාවික සංරචක මත පදනම් වූ ශාකවල වර්ධනයට හා ප්රතිශක්තියට උත්තේජකයකි. මෙම මත්ද්රව්ය බීජ අල, බල්බ හා බීජ පිළිබඳ පූර්ව ප්රතිකාර සඳහා භාවිතා වේ. සංසන්දනය කිරීමෙන් පසුව, ප්රරෝහන ප්රවේගය වැඩි වීම, ප්රරෝහන වර්ධනය සහ ශාක වර්ධන වේගය වැඩිවීමේ දී තීව්රතාව වැඩි වේ.
තව දුරටත් කියවන්න