ප්රවර්ගය ඇපල් බීජ පැල

තවාන් වල තදාසන්න ප්‍රදේශවල පලතුරු ගස්
ඇපල් බීජ පැල

තවාන් වල තදාසන්න ප්‍රදේශවල පලතුරු ගස්

පැල තවාන් යනු ගස් හා පඳුරු සංවර්ධනය සඳහා සැබෑ මධ්‍යස්ථානයකි. මෙම "හරිත" කලාපය තුළ සියලු වර්ගවල උද්‍යාන බෝග වගා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ ප්රජනනය කිරීම සඳහා සියලු කොන්දේසි නිර්මාණය වේ. තවාන් විශේෂ ists යින් ඔවුන්ගේ "වාට්ටු" නිසි ලෙස රැකබලා ගන්නේ කෙසේදැයි දනිති, එබැවින් දේශීය පැලෑටි සෑම විටම ඉහළ මට්ටමේ පැවැත්මක් සහ අස්වැන්නක් පෙන්නුම් කිරීමට සහතික වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් බීජ පැල

තවාන් වල තදාසන්න ප්‍රදේශවල පලතුරු ගස්

පැල තවාන් යනු ගස් හා පඳුරු සංවර්ධනය සඳහා සැබෑ මධ්‍යස්ථානයකි. මෙම "හරිත" කලාපය තුළ සියලු වර්ගවල උද්‍යාන බෝග වගා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ ප්රජනනය කිරීම සඳහා සියලු කොන්දේසි නිර්මාණය වේ. තවාන් විශේෂ ists යින් ඔවුන්ගේ "වාට්ටු" නිසි ලෙස රැකබලා ගන්නේ කෙසේදැයි දනිති, එබැවින් දේශීය පැලෑටි සෑම විටම ඉහළ මට්ටමේ පැවැත්මක් සහ අස්වැන්නක් පෙන්නුම් කිරීමට සහතික වේ.
තව දුරටත් කියවන්න