ප්රවර්ගය එළදෙනුන්ගේ මස් වර්ග

එළදෙනුන්ගේ හොඳම අභිජනනය මස් දිශාව
එළදෙනුන්ගේ මස් වර්ග

එළදෙනුන්ගේ හොඳම අභිජනනය මස් දිශාව

හරක් මස් යනු පුද්ගලයෙකුට අත්‍යවශ්‍ය ශක්ති ප්‍රභවයකි, මන්ද අත්‍යවශ්‍ය මස් හෝ මූලද්‍රව්‍ය සහ විටමින් සඳහා ශරීරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ මෙම මස් නිසාය. මස් අභිජනනය කරන එළදෙනුන් සහ ගොනුන්, නීතියක් ලෙස, ඉතා විශාල වන අතර, ඒවා ඉක්මනින් වර්ධනය වන අතර, ඔවුන්ගේ මස් වල කැලරි අධිකය. කිරි ගවයින් කිරිපිටි කිරි නොදෙන අතර කිරිපිටිවල හෝ මස් හා කිරි ප්රදේශවල කාන්තාවන්ට වඩා වැඩි බරක් ලබා ගනිති.

තව දුරටත් කියවන්න
එළදෙනුන්ගේ මස් වර්ග

එළදෙනුන්ගේ හොඳම අභිජනනය මස් දිශාව

හරක් මස් යනු පුද්ගලයෙකුට අත්‍යවශ්‍ය ශක්ති ප්‍රභවයකි, මන්ද අත්‍යවශ්‍ය මස් හෝ මූලද්‍රව්‍ය සහ විටමින් සඳහා ශරීරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ මෙම මස් නිසාය. මස් අභිජනනය කරන එළදෙනුන් සහ ගොනුන්, නීතියක් ලෙස, ඉතා විශාල වන අතර, ඒවා ඉක්මනින් වර්ධනය වන අතර, ඔවුන්ගේ මස් වල කැලරි අධිකය. කිරි ගවයින් කිරිපිටි කිරි නොදෙන අතර කිරිපිටිවල හෝ මස් හා කිරි ප්රදේශවල කාන්තාවන්ට වඩා වැඩි බරක් ලබා ගනිති.
තව දුරටත් කියවන්න