ප්රවර්ගය ඉරිඟු ගබඩා කිරීම

උයනේ ඉරිඟු සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීමේ මූලික කරුණු
ඉරිඟු ගබඩා කිරීම

උයනේ ඉරිඟු සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීමේ මූලික කරුණු

බොහෝ ගොවීන් හා ගෙවතු වගා කරන්නන් විසින් වගා කරන ලද ඉරිඟු උයනේ වඩාත් ජනප්‍රිය බෝගයකි. මෙය සලාද සඳහා රසවත් එකතු කිරීමක් පමණක් නොව විශිෂ්ට සුරතල් ආහාරයකි. බීජ සමඟ විවෘත භූමියේ ඉරිඟු සිටුවීම මෙම අද්විතීය නිෂ්පාදනය ලබා ගැනීමට හොඳ ක්‍රමයකි. එළිමහනේ ඉරිඟු වගා කිරීම ආරම්භ වන්නේ බෝග වර්ග තෝරා ගැනීමෙනි.

තව දුරටත් කියවන්න
ඉරිඟු ගබඩා කිරීම

උයනේ ඉරිඟු සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීමේ මූලික කරුණු

බොහෝ ගොවීන් හා ගෙවතු වගා කරන්නන් විසින් වගා කරන ලද ඉරිඟු උයනේ වඩාත් ජනප්‍රිය බෝගයකි. මෙය සලාද සඳහා රසවත් එකතු කිරීමක් පමණක් නොව විශිෂ්ට සුරතල් ආහාරයකි. බීජ සමඟ විවෘත භූමියේ ඉරිඟු සිටුවීම මෙම අද්විතීය නිෂ්පාදනය ලබා ගැනීමට හොඳ ක්‍රමයකි. එළිමහනේ ඉරිඟු වගා කිරීම ආරම්භ වන්නේ බෝග වර්ග තෝරා ගැනීමෙනි.
තව දුරටත් කියවන්න