හෝනට් සමඟ කටයුතු කිරීමේ ක්‍රම

ඩැචා හෝ පැලෑටි වලින් හෝනට් ඉවත් කරන්නේ කෙසේද?

හෝනට් මිනිසුන්ට භයානක බව කවුරුත් දන්නා නමුත් එක් කෘමියෙකු දුටු විට සෑම විටම කලබල විය යුතු නැත. හෝනට් සමඟ සටන් කිරීමට උපක්‍රම සෙවිය යුතු විට සහ කලබල වීමට හේතුවක් නොමැති විට එය තේරුම් ගත යුතුය. මිනිසුන්ට හෝනට් කොතරම් භයානකද යන්නත් එය විනාශ කළ හැකි ක්‍රම මොනවාද යන්නත් අපි සමීපව බලමු.
තව දුරටත් කියවන්න