ප්රවර්ගය ගූස්බෙරි සිටුවීම

ඔබේ උයනේ දී gooseberries සඳහා රෝපණ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ
ගූස්බෙරි සිටුවීම

ඔබේ උයනේ දී gooseberries සඳහා රෝපණ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ

ගූස්බෙරි යනු ස්මොරොඩිනොවි පවුලට අයත් ගූස්බෙරි කුලයට අයත් විශේෂයකි. මෙම ශාකය මුලින්ම අප්රිකාවේ සිට දකුනු යුරෝපයේ, කොකේසස්, ආසියාව හා ඇමෙරිකාවේ ද වනයේ වැඩෙමින් පවතී. ඔබ දන්නවාද? යුරෝපයේ ගූස්බෙරි 16 වන සියවසේදී ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ අතර 17 වන විට එය එංගලන්තයේ වඩාත් ජනප්‍රිය බෙරි වර්ගයක් බවට පත්විය. එවක් පටන්, තෝරා ගැනීමේ වැඩ කටයුතු gooseberry දෙමුහුන් වැඩි දියුණු කිරීමට පටන් ගත්තේය.

තව දුරටත් කියවන්න
ගූස්බෙරි සිටුවීම

ඔබේ උයනේ දී gooseberries සඳහා රෝපණ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ

ගූස්බෙරි යනු ස්මොරොඩිනොවි පවුලට අයත් ගූස්බෙරි කුලයට අයත් විශේෂයකි. මෙම ශාකය මුලින්ම අප්රිකාවේ සිට දකුනු යුරෝපයේ, කොකේසස්, ආසියාව හා ඇමෙරිකාවේ ද වනයේ වැඩෙමින් පවතී. ඔබ දන්නවාද? යුරෝපයේ ගූස්බෙරි 16 වන සියවසේදී ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ අතර 17 වන විට එය එංගලන්තයේ වඩාත් ජනප්‍රිය බෙරි වර්ගයක් බවට පත්විය. එවක් පටන්, තෝරා ගැනීමේ වැඩ කටයුතු gooseberry දෙමුහුන් වැඩි දියුණු කිරීමට පටන් ගත්තේය.
තව දුරටත් කියවන්න