ප්රවර්ගය ඇපල් කප්පාදු කිරීම

තීරු ඇපල් වල රැකවරණය සහ කප්පාදු කිරීම
ඇපල් කප්පාදු කිරීම

තීරු ඇපල් වල රැකවරණය සහ කප්පාදු කිරීම

Kolonovidnye ඇපල් - පළතුරු ගස් ඉතා තරුණ විවිධත්වය. මෙම වර්ගයේ පලතුරු ගස් ඉතා විශාල හා රසවත් පලතුරු ඇති අතර එය ලස්සන හා අසාමාන්ය පෙනුමකි. ක්රවුන්-හැඩැති ඇපල් ගස් ඉතාමත් කැටිති, දේශගුණික තත්ත්වයන් සහ පාංශු ඔවුන්ගේ ශාකයේ කුලය හා වර්ධනය කෙරෙහිද ඔවුන්ගේ රැකවරණයෙහි ලක්ෂණ අතිශයින් බලපායි.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් කප්පාදු කිරීම

තීරු ඇපල් වල රැකවරණය සහ කප්පාදු කිරීම

Kolonovidnye ඇපල් - පළතුරු ගස් ඉතා තරුණ විවිධත්වය. මෙම වර්ගයේ පලතුරු ගස් ඉතා විශාල හා රසවත් පලතුරු ඇති අතර එය ලස්සන හා අසාමාන්ය පෙනුමකි. ක්රවුන්-හැඩැති ඇපල් ගස් ඉතාමත් කැටිති, දේශගුණික තත්ත්වයන් සහ පාංශු ඔවුන්ගේ ශාකයේ කුලය හා වර්ධනය කෙරෙහිද ඔවුන්ගේ රැකවරණයෙහි ලක්ෂණ අතිශයින් බලපායි.
තව දුරටත් කියවන්න
කප්පාදු කරන ඇපල්

ඇපල් සත්කාර: වසන්ත හා සරත් සෘතුවේ දී නිවැරදි කප්පාදු කිරීම ගැන

සියළුම ගෙවතු ගස් සඳහා විශාල අවධානයක් හා සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය වන අතර, එය නිසැකවම කඩිසර උයන්පල්ලෙකුට ඉහළ අස්වැන්නක් සහතික කරනු ඇත. අද අපි ඇපල් ගස් කප්පාදු කිරීම ගැන කතා කරමු. වසන්ත හා සරත් කප්පාදු කිරීමේ සියලු වාසි සහ අවාසි, ගස් අතු නිවැරදිව කැපීමේ යෝජනා ක්‍රම සහ ඇපල් ගස් කප්පාදු කිරීම වඩා හොඳ විට අපි විමසා බලමු.
තව දුරටත් කියවන්න