ප්රවර්ගය Pe ෂධීය peony

අයදුම් කළ යුත්තේ කවදාද සහ කෙසේද යන්න pe ෂධීය peony
Pe ෂධීය peony

අයදුම් කළ යුත්තේ කවදාද සහ කෙසේද යන්න pe ෂධීය peony

Pe ෂධීය peony (Paeónia officinalis L.) ස්වීඩන් ස්වභාව විද්‍යා ist කාල් ලිනේයස් විසින් 1753 දී නම් කරන ලද්දේ එහි සුව ගුණ නිසාය. මෙය දකුණු යුරෝපයට ආවේණික සුදු, රෝස සහ දම් පාට මල් සහිත ශාකයකි. Pion පිළිබඳ පළමු සඳහන 1 c හි සොයාගත හැකිය. ක්‍රි.පූ මල "පයෝනියෝස්" (inal ෂධීය) ලෙස හැඳින්වූ ග්‍රීක තියෝෆ්‍රාස්ටස්හි උද්භිද විද්‍යා ist යාගේ නිර්මාතෘ.

තව දුරටත් කියවන්න
Pe ෂධීය peony

අයදුම් කළ යුත්තේ කවදාද සහ කෙසේද යන්න pe ෂධීය peony

Pe ෂධීය peony (Paeónia officinalis L.) ස්වීඩන් ස්වභාව විද්‍යා ist කාල් ලිනේයස් විසින් 1753 දී නම් කරන ලද්දේ එහි සුව ගුණ නිසාය. මෙය දකුණු යුරෝපයට ආවේණික සුදු, රෝස සහ දම් පාට මල් සහිත ශාකයකි. Pion පිළිබඳ පළමු සඳහන 1 c හි සොයාගත හැකිය. ක්‍රි.පූ මල "පයෝනියෝස්" (inal ෂධීය) ලෙස හැඳින්වූ ග්‍රීක තියෝෆ්‍රාස්ටස්හි උද්භිද විද්‍යා ist යාගේ නිර්මාතෘ.
තව දුරටත් කියවන්න