බඩ ඉරිඟු

බඩ ඉරිඟු: වර්ග සහ භාවිතයන් - සංයුතිය සහ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග

අද බඩ ඉරිඟු ගැන, ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති. කෙසේ වෙතත්, මෙම බලාගාරය ප්රයෝජනවත් දේපල විශාල සංඛ්යාවක් ඇති අතර විවිධ ක්ෂේත්රවල, ෆෙෆොෙර්ජ් හි ක්රියාකාරී භාවිතය සඳහා විශාල විභවයක් ඇත. මෙම ලිපියෙන් ඔබ බඩ ඉරිඟු යනු කුමක්ද, එහි වඩාත් ජනප්‍රිය වර්ග සහ යෙදුම් ක්ෂේත්‍ර ඉගෙන ගනු ඇත. බඩ ඉරිඟු යනු කුමක්ද? වාර්ෂික හෝ බහු වාර්ෂික තෘණ ශාකයකි.

තව දුරටත් කියවන්න