ප්රවර්ගය දිනය පාම්

නිවසේදී තල් ගස් රැකබලා ගැනීමේ නීති
දිනය පාම්

නිවසේදී තල් ගස් රැකබලා ගැනීමේ නීති

ස්වාභාවික තත්වයන් යටතේ, ඉඳි ගස් ශක්තිමත් කඳක් සහිත ශක්තිමත් ගසක් බවට වර්ධනය වේ. නිජබිම් ශාක උණුසුම් අප්‍රිකාව සහ ඉන්දියාව සලකා බලයි. ගසකට අවුරුදු එකසිය පනහක් දක්වා තාපය හා උණුසුම් වැලි සහිත තත්වයන් යටතේ ජීවත් විය හැකි බව දන්නා කරුණකි. වැඩීම සඳහා නිවසේ ප්‍රශස්ත කොන්දේසි නිවසේදී තල් ගසක් වැඩීමට නම් එය වඩාත් සුවපහසු කොන්දේසි සහිතව සැපයීම අවශ්‍ය වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
දිනය පාම්

නිවසේදී තල් ගස් රැකබලා ගැනීමේ නීති

ස්වාභාවික තත්වයන් යටතේ, ඉඳි ගස් ශක්තිමත් කඳක් සහිත ශක්තිමත් ගසක් බවට වර්ධනය වේ. නිජබිම් ශාක උණුසුම් අප්‍රිකාව සහ ඉන්දියාව සලකා බලයි. ගසකට අවුරුදු එකසිය පනහක් දක්වා තාපය හා උණුසුම් වැලි සහිත තත්වයන් යටතේ ජීවත් විය හැකි බව දන්නා කරුණකි. වැඩීම සඳහා නිවසේ ප්‍රශස්ත කොන්දේසි නිවසේදී තල් ගසක් වැඩීමට නම් එය වඩාත් සුවපහසු කොන්දේසි සහිතව සැපයීම අවශ්‍ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න