පෝෂ්‍ය පදාර්ථ

ඡායාරූප සහිත වර්ණවත් අභිජනන ලැයිස්තුව

බොහෝ ගොවීන් සඳහා නුට්‍රියා බෝ කිරීම ලාභදායී ව්‍යාපාරයක් බවට පත්ව ඇත, මන්ද මෙම විශාල මීයන් ආහාරමය මස් පමණක් නොව උසස් කර්මාන්තයේ භාවිතා කරන උසස් තත්ත්වයේ ලොම් ද වෙනස් වේ. අභිජනන කාර්යයට ස්තූතිවන්ත වන්නට, නියුට්‍රියා පාට පාෂාණ බෝ කරන ලදී. එවැනි සතුන්ගේ හම් සාමාන්‍ය සම්මත හම්වලට වඩා වටිනවා.
තව දුරටත් කියවන්න