ප්රවර්ගය කෝමාරිකා

කෝමාරිකා: රෝපණය, රැකවරණය, ප්‍රජනනය
කෝමාරිකා

කෝමාරිකා: රෝපණය, රැකවරණය, ප්‍රජනනය

කෝමාරිකා යනු අපේ සෙබළුන්ගේ නිවෙස්වල බහුලව දක්නට ලැබෙන වෘක්ෂලතාදියකි. කෝමාරිකා බොහෝ රෝග සඳහා භාවිතා කරන අතර එයට සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් අවශ්‍ය නොවන බැවින් මෙම පැළෑටිය නිවැසියෙකු ලෙස හැඳින්විය හැකිය. කෝමාරිකා භාවිතය පිළිබඳ "ආච්චිගේ වට්ටෝරු" බොහෝ විට අප එක් එක් කෙනා බේරා ගත් නිසා මෙම ශාකය වෙනත් කිසිම දෙයක් සමඟ පටලවා ගත නොහැක: රාස්ලි මාංසමය කොළ, ප්‍රසන්න වර්ණය සහ ක්ලාන්ත සුවඳ.

තව දුරටත් කියවන්න
කෝමාරිකා

කෝමාරිකා: රෝපණය, රැකවරණය, ප්‍රජනනය

කෝමාරිකා යනු අපේ සෙබළුන්ගේ නිවෙස්වල බහුලව දක්නට ලැබෙන වෘක්ෂලතාදියකි. කෝමාරිකා බොහෝ රෝග සඳහා භාවිතා කරන අතර එයට සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් අවශ්‍ය නොවන බැවින් මෙම පැළෑටිය නිවැසියෙකු ලෙස හැඳින්විය හැකිය. කෝමාරිකා භාවිතය පිළිබඳ "ආච්චිගේ වට්ටෝරු" බොහෝ විට අප එක් එක් කෙනා බේරා ගත් නිසා මෙම ශාකය වෙනත් කිසිම දෙයක් සමඟ පටලවා ගත නොහැක: රාස්ලි මාංසමය කොළ, ප්‍රසන්න වර්ණය සහ ක්ලාන්ත සුවඳ.
තව දුරටත් කියවන්න