ප්රවර්ගය වීගෙලා මිඩෙන්ඩෝෆ්

වැඩෙන වයිගෙලා වල සුවිශේෂතා
වීගෙලා මිඩෙන්ඩෝෆ්

වැඩෙන වයිගෙලා වල සුවිශේෂතා

අපි ඔබව රසවත් ශාකයකට හඳුන්වා දෙන්නෙමු - වෙයිගෙලා. වයිගෙලා හි ලක්ෂණ ගැන මෙන්ම එළිමහනේ සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම ගැන කතා කරමු. ශාකයක් ප්‍රචාරය කරන්නේ කෙසේද, නිවැරදිව කප්පාදු කරන්නේ කෙසේද සහ පළිබෝධ සහ රෝග සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න අපි ඔබට කියා දෙන්නෙමු. ඔබ දන්නවාද? ජර්මානු රසායන විද්‍යාව හා උද්භිද විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ක්‍රිස්ටියන් එහෙන්ෆ්‍රයිඩ් වොන් වයිගල්ගේ නමින් මෙම බලාගාරය නම් කරන ලදී.

තව දුරටත් කියවන්න
වීගෙලා මිඩෙන්ඩෝෆ්

වැඩෙන වයිගෙලා වල සුවිශේෂතා

අපි ඔබව රසවත් ශාකයකට හඳුන්වා දෙන්නෙමු - වෙයිගෙලා. වයිගෙලා හි ලක්ෂණ ගැන මෙන්ම එළිමහනේ සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම ගැන කතා කරමු. ශාකයක් ප්‍රචාරය කරන්නේ කෙසේද, නිවැරදිව කප්පාදු කරන්නේ කෙසේද සහ පළිබෝධ සහ රෝග සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න අපි ඔබට කියා දෙන්නෙමු. ඔබ දන්නවාද? ජර්මානු රසායන විද්‍යාව හා උද්භිද විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ක්‍රිස්ටියන් එහෙන්ෆ්‍රයිඩ් වොන් වයිගල්ගේ නමින් මෙම බලාගාරය නම් කරන ලදී.
තව දුරටත් කියවන්න