ප්රවර්ගය මිරබිලිස්

බීජ වලින් මිරබිලිස් වගා කරන්නේ කෙසේද, බීජ පැල සිටුවීම
මිරබිලිස්

බීජ වලින් මිරබිලිස් වගා කරන්නේ කෙසේද, බීජ පැල සිටුවීම

රාත්‍රී අලංකාරය යනු දුර්ලභ වන මලකි, නවක වගාකරුවෙකුට පවා එය හැසිරවිය හැකිය. ඉතා විදේශීය පෙනුමක් ඇති මෙම ශාකය විශේෂ 60 ක් පමණ ඇති නික්ටැජින් පවුලේ සාමාජිකයෙකි. මිරබිලිස් ද විවිධාකාර වර්ණවලින් නිරූපණය කළ හැකි අතර අධික ලෙස පරාගණය කිරීමට හැකියාව තිබීම ගැන ද පුදුමයට පත් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
මිරබිලිස්

බීජ වලින් මිරබිලිස් වගා කරන්නේ කෙසේද, බීජ පැල සිටුවීම

රාත්‍රී අලංකාරය යනු දුර්ලභ වන මලකි, නවක වගාකරුවෙකුට පවා එය හැසිරවිය හැකිය. ඉතා විදේශීය පෙනුමක් ඇති මෙම ශාකය විශේෂ 60 ක් පමණ ඇති නික්ටැජින් පවුලේ සාමාජිකයෙකි. මිරබිලිස් ද විවිධාකාර වර්ණවලින් නිරූපණය කළ හැකි අතර අධික ලෙස පරාගණය කිරීමට හැකියාව තිබීම ගැන ද පුදුමයට පත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න