සූරියකාන්ත වර්ග

"සූරියකාන්ත": සූරියකාන්ත වර්ග

සූර්යාලේපර් යනු එහි ලස්සන හා දීප්තිමත් පෙනුම නිසා පමණක් නොව, එළවළු තෙල් ප්රභවයක් ලෙස පමණක් හඳුනාගත හැකි ශාකයකි. මෙම සංස්කෘතියේ ශක්යතාව තවමත් අනාවරණය කර නොමැති අතර, වැඩිහිටියන් වැඩි සංඛ්යාවක් දර්ශකයේ වැඩි වන නව ප්රභේද නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි වේ.
තව දුරටත් කියවන්න