ප්රවර්ගය ස්පීරියා සිටුවීම

අළු ස්පිරියා රෝපණය කරන්නේ කවදාද සහ කෙසේද, පඳුරු රැකබලා ගැනීමේ නීති
ස්පීරියා සිටුවීම

අළු ස්පිරියා රෝපණය කරන්නේ කවදාද සහ කෙසේද, පඳුරු රැකබලා ගැනීමේ නීති

භූ දර්ශන නිර්මාණය සඳහා ස්පිරියා කුලය සොබාදහමේ වටිනා ත්‍යාගයකි. මෙම කුලයේ සෑම සාමාජිකයෙකුටම පුදුමයට කරුණක් තිබේ: පඳුරේ හැඩය, අතු වල වර්ණය, කොළ, පුෂ්ප මංජරියෙහි හැඩය සහ වර්ණය. වඩාත්ම වේගවත් උයන්පල්ලා ඔහුගේ අවශ්‍යතා සපුරාලන විවිධත්වයක් සොයා ගනු ඇත. ස්පිරියා අළු ඩැචා හි ස්පිරියා රෝපණය කිරීම එහි වේගවත් වර්ධනය හා දිගු මල් හට ගැනීම (මාස එකහමාරක් දක්වා) කැපී පෙනෙන පඳුරකි.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්පීරියා සිටුවීම

අළු ස්පිරියා රෝපණය කරන්නේ කවදාද සහ කෙසේද, පඳුරු රැකබලා ගැනීමේ නීති

භූ දර්ශන නිර්මාණය සඳහා ස්පිරියා කුලය සොබාදහමේ වටිනා ත්‍යාගයකි. මෙම කුලයේ සෑම සාමාජිකයෙකුටම පුදුමයට කරුණක් තිබේ: පඳුරේ හැඩය, අතු වල වර්ණය, කොළ, පුෂ්ප මංජරියෙහි හැඩය සහ වර්ණය. වඩාත්ම වේගවත් උයන්පල්ලා ඔහුගේ අවශ්‍යතා සපුරාලන විවිධත්වයක් සොයා ගනු ඇත. ස්පිරියා අළු ඩැචා හි ස්පිරියා රෝපණය කිරීම එහි වේගවත් වර්ධනය හා දිගු මල් හට ගැනීම (මාස එකහමාරක් දක්වා) කැපී පෙනෙන පඳුරකි.
තව දුරටත් කියවන්න