ප්රවර්ගය බහු වාර්ෂික ශාක

බහු වාර්ෂික Volzhanka වර්ග
බහු වාර්ෂික ශාක

බහු වාර්ෂික Volzhanka වර්ග

ආර්කියුස් Volzhanka ලෙස ජනප්රිය වී ඇත, එය ඔබේ ගිම්හාන ගෘහ අලංකාර වන ලස්සන පඳුරු ආකෘති වන බහු වාර්ෂික වත්ත බලාගාරය වේ. බලාගාරයේ ඇති විශාල වාසිය නම් වොල්ෂාංකාව රැකබලා ගැනීම ඉල්ලා නොසිටීම, අධීක්ෂණයකින් තොරව දීර් develop කාලයක් තිස්සේ වර්ධනය විය හැකි අතර, එයට විශේෂ හා වර්ග රාශියක් ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
බහු වාර්ෂික ශාක

බහු වාර්ෂික Volzhanka වර්ග

ආර්කියුස් Volzhanka ලෙස ජනප්රිය වී ඇත, එය ඔබේ ගිම්හාන ගෘහ අලංකාර වන ලස්සන පඳුරු ආකෘති වන බහු වාර්ෂික වත්ත බලාගාරය වේ. බලාගාරයේ ඇති විශාල වාසිය නම් වොල්ෂාංකාව රැකබලා ගැනීම ඉල්ලා නොසිටීම, අධීක්ෂණයකින් තොරව දීර් develop කාලයක් තිස්සේ වර්ධනය විය හැකි අතර, එයට විශේෂ හා වර්ග රාශියක් ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
බහු වාර්ෂික ශාක

එළිමහනේ නිරෝධායනය වගා කිරීමේ රහස්

කරන්තස් යනු සදාහරිත බහු වාර්ෂිකයකි. ශාක උස සෙන්ටිමීටර 30 සිට 60 දක්වා වෙනස් වේ, කඳ අතු, කෙළින් වේ. කොළ ඕවලාකාර තද කොළ, සිනිඳු, දිලිසෙන, පැහැදිලි නහර වලින් යුක්ත වේ. නිරෝධායනයේ මල් තනි, විශාල, දම් පාට, සුදු හෝ රෝස පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර කිසිදු ගන්ධයක් නොමැත.
තව දුරටත් කියවන්න