ප්රවර්ගය අර්තාපල් සිටුවීම

අර්තාපල් සඳහා සයිඩ්රැටා තෝරා ගත යුතු දේ
අර්තාපල් සිටුවීම

අර්තාපල් සඳහා සයිඩ්රැටා තෝරා ගත යුතු දේ

උයනේ වගා කරන ලද එළවළු පරිසර හිතකාමී විය යුතු බව සෑම උද්‍යානකරුවකුටම ඒත්තු ගොස් තිබේ. එමනිසා බොහෝ දෙනෙක් තම උද්‍යානවල රසායනික පොහොර භාවිතා නොකරති. හොඳ අර්තාපල් අස්වැන්නක් සඳහා පස ක්ෂය නොවීම ඉතා වැදගත් වේ. එය වැදගත් ය! අර්තාපල් වසර 4 ක් එක තැනක වර්ධනය විය හැකිය. ඊට පසු, අර්තාපල් ගොඩබෑම වෙනස් කළ යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
අර්තාපල් සිටුවීම

අර්තාපල් සඳහා සයිඩ්රැටා තෝරා ගත යුතු දේ

උයනේ වගා කරන ලද එළවළු පරිසර හිතකාමී විය යුතු බව සෑම උද්‍යානකරුවකුටම ඒත්තු ගොස් තිබේ. එමනිසා බොහෝ දෙනෙක් තම උද්‍යානවල රසායනික පොහොර භාවිතා නොකරති. හොඳ අර්තාපල් අස්වැන්නක් සඳහා පස ක්ෂය නොවීම ඉතා වැදගත් වේ. එය වැදගත් ය! අර්තාපල් වසර 4 ක් එක තැනක වර්ධනය විය හැකිය. ඊට පසු, අර්තාපල් ගොඩබෑම වෙනස් කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න
අර්තාපල් සිටුවීම

චන්ද්ර දින දර්ශනයට අනුව මැයි මාසයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු.

වත්මන් ලිපිය කියවන්න: 2018 මැයි මාසය සඳහා ගෙවතු වගාකරුගේ ගොඩබෑමේ චන්ද්‍ර දින දර්ශනය. චන්ද්‍ර දින දර්ශනයේ නිර්දේශයන්ට අනුකූලව කෘෂිකාර්මික කටයුතු සිදු කිරීම විශාල බෝගයක් වගා කිරීමට පමණක් නොව සොබාදහමට අනුකූල වීමට ද උපකාරී වේ. චොකලට් සංඥා අනුව චන්ද්ර කලාපය සැලකිල්ලට ගන්නා චන්ද්ර දින දර්ශනය, වපුරන හා අනෙකුත් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල ප්රශස්ත ලෙස උපකාරී වේ.
තව දුරටත් කියවන්න