සෙප්ටෝරියා

සූරියකාන්තය රෝග වලින් ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

සූරියකාන්ත රෝග මෙන්ම පළිබෝධකයන්ද ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු හානියක් සිදු කරයි. සූරියකාන්ත රෝග වල ප්‍රති yield ලයක් ලෙස අස්වැන්න කිහිප ගුණයකින් අඩු වන අතර මුළු වපුරන කාලයම විනාශ විය හැකිය. එබැවින් සූරියකාන්ත බීජ වැඩෙන විට සූරියකාන්තයේ ප්‍රධාන රෝග වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට සහ ඒවාට එරෙහිව සටන් කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග දැන ගැනීමට උපකාර වන දැනුම වැදගත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න