ප්රවර්ගය සුරතල් ආහාර

සූරියකාන්ත කේක් සහ ආහාර අතර වෙනස කුමක්ද?
සුරතල් ආහාර

සූරියකාන්ත කේක් සහ ආහාර අතර වෙනස කුමක්ද?

කේක් සහ තෙල් කේක් යනු සූරියකාන්ත බීජ සැකසීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිෂ්පාදනවල වඩාත් සුලභ අපද්‍රව්‍ය වර්ග වේ. සාමාන්‍යයෙන් සූරියකාන්ත තෙල් සහ අනෙකුත් ආහාර නිෂ්පාදන වලදී කේක් සහ ආහාර අතර වෙනස වැදගත් නොවේ. ඛනිජ ද්‍රව්‍ය, විටමින් සහ ප්‍රයෝජනවත් සංරචක වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා මෙම අතුරු නිෂ්පාදන භාවිතා නොකෙරේ, නමුත් කෘෂිකර්මාන්තයේ ආහාර ලෙස සක්‍රියව භාවිතා වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
සුරතල් ආහාර

සූරියකාන්ත කේක් සහ ආහාර අතර වෙනස කුමක්ද?

කේක් සහ තෙල් කේක් යනු සූරියකාන්ත බීජ සැකසීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිෂ්පාදනවල වඩාත් සුලභ අපද්‍රව්‍ය වර්ග වේ. සාමාන්‍යයෙන් සූරියකාන්ත තෙල් සහ අනෙකුත් ආහාර නිෂ්පාදන වලදී කේක් සහ ආහාර අතර වෙනස වැදගත් නොවේ. ඛනිජ ද්‍රව්‍ය, විටමින් සහ ප්‍රයෝජනවත් සංරචක වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා මෙම අතුරු නිෂ්පාදන භාවිතා නොකෙරේ, නමුත් කෘෂිකර්මාන්තයේ ආහාර ලෙස සක්‍රියව භාවිතා වේ.
තව දුරටත් කියවන්න