ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ ඇපල් වර්ග

සරත් සෘතුවේ ඇපල් ගස්: රැකවරණයෙහි ප්රභේද සහ ලක්ෂණ හුරුපුරුදුය
සරත් සෘතුවේ ඇපල් වර්ග

සරත් සෘතුවේ ඇපල් ගස්: රැකවරණයෙහි ප්රභේද සහ ලක්ෂණ හුරුපුරුදුය

ඔබේ ගෙවත්තේ, අවුරුද්ද පුරා නැවුම් පලතුරු ආහාරයට ගැනීම සඳහා විවිධ ඉදෙමින් පවතින ඇපල් තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. අද අපි ඉතා පරිස්සමින් ඇපල් ගස්වල සරත් ප්‍රභේදවල ආලෝකකරණය, ඒවායේ ලක්ෂණ, වාසි සහ අවාසි වෙත ළඟා වී සිටිමු. මෙම වර්ගයේ ගස් රැකබලා ගැනීම සහ විශේෂයෙන් බීජ පැල සිටුවීම සඳහා මූලික අවශ්‍යතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ ඇපල් වර්ග

සරත් සෘතුවේ ඇපල් ගස්: රැකවරණයෙහි ප්රභේද සහ ලක්ෂණ හුරුපුරුදුය

ඔබේ ගෙවත්තේ, අවුරුද්ද පුරා නැවුම් පලතුරු ආහාරයට ගැනීම සඳහා විවිධ ඉදෙමින් පවතින ඇපල් තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. අද අපි ඉතා පරිස්සමින් ඇපල් ගස්වල සරත් ප්‍රභේදවල ආලෝකකරණය, ඒවායේ ලක්ෂණ, වාසි සහ අවාසි වෙත ළඟා වී සිටිමු. මෙම වර්ගයේ ගස් රැකබලා ගැනීම සහ විශේෂයෙන් බීජ පැල සිටුවීම සඳහා මූලික අවශ්‍යතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.
තව දුරටත් කියවන්න